Az intézményről

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működő Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye a rászorulók  - hajléktalan személyek és szenvedélybetegek - részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít integrált intézményi keretek között működő szolgáltatásokkal.

 

Az integrált intézmény célzottabbá teszi a szükségletalapú ellátást, javítja a legelesettebbek szolgáltatáshoz jutásának esélyeit. Ismertebbé teszi a lakosság körében a meglévő szolgáltatásokat, erősíti a fenntartó, az ellátottak, valamint az intézmény közötti együttműködést. Elősegíti a rászorulók kiegyensúlyozottabb életvitelét, a konfliktusos helyzetek feloldását, a hátrányok mérséklését.

 

További célunk, hogy a személyes szolgáltatást végzőknek is létbiztonságot, szakmai fejlődést, esetmegbeszélést, képzési, szupervíziós lehetőséget nyújtsunk a napi feladatok teljesítéséhez.

Az intézmény általános céljai

A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó – segítségnyújtás. Valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások biztosítása, a veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása, szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása, a szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.

Szükséglet-orientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása

 

Intézményünk a preventív és korrektív szociális munka keretében komplex segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez.

 

Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek krízishelyzeteinek orvoslása, társadalmi kirekesztődésük elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása az ellátórendszerbe történő integrálásukkal.

vissza az oldal tetejére

Szolgáltatások, programok

Utcai szociális munka (Utca I. és Utca II.)

A szolgáltatások célja, feladata:

 

A hajléktalan drogfüggő emberek közterületeken történő felkutatása és az élet védelme.

Ügyfeleink körében végzett utcai szociális munkában az absztinencia elérése hosszabb távú célként fogalmazható meg.

Együttműködés esetén a drogfogyasztásból adódó egyéni és társadalmi károsodások csökkentése, ruha és élelmiszer adományok osztása, nappali és bentlakásos ellátás lehetőségének biztosítása, illetve további szociális ellátási formák igénybevételének elősegítése, egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés.

 

módszerek:

 

• kapcsolatfelvétel (hólabda módszer, kapuőrök alkalmazása)

• korai kezelésbevétel, a drogfogyasztásból adódó egyéni és társadalmi károsodások csökkentése

• rendszeres kapcsolattartás

• az ellátórendszerbe történő integrálás

Alacsonyküszöbű szolgáltatások (Mobil program, PreMobil program)

A szolgáltatások célja, feladata:

 

A programot igénybe vevő intravénás droghasználó személyek és környezetük segítése alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében. Ennek során a pszichoaktív anyag használatához kapcsolódó egészségügyi ártalmak csökkentése, elsősorban tű- és fecskendőcsere szolgáltatás, egészségügyi szűréshez való hozzáférés szervezése; krízis intervenció; a túladagolás prevenciója, egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése; problémaelemzés és problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése és a változtatásra motiváló tényezők feltárása.

vissza az oldal tetejére

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A szolgáltatások célja, feladata:

 

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozást, a pszichoszociális rehabilitációt és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítunk. Segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A közösségi ellátás akkor hatékony, ha átfogó, ha nem csak szigetszerűen épül ki és integrált. Ez azt jelenti, hogy az ellátottak céljainak megvalósulása érdekben indokolt a különböző szolgálatok – egészségügyi és szociális – szoros együttműködésének kialakítása. A hatékony közösségi ellátásunk gondot fordít a szolgáltatást igénybe vevő, a közösség és a természetes segítők megfelelő oktatására, támogatására annak érdekében, hogy a közösségi ellátásban rájuk eső feladatokat kompetensen oldják meg, a beteg terhei lehetőleg ne növekedjenek. Végezetül, a közösségi ellátásunk épít az ellátott közvetlen környezetében élő természetes segítők közreműködésére, az intézményes megoldások helyett az egyéni, közösségi megoldásokra helyezi a hangsúlyt.

Nappali melegedő, éjjeli menedékhely

A szolgáltatások célja, feladata:

 

Megfelelő hajlékkal nem rendelkező férfiak és nők ellátása.

Ezen belül:

Az élet védelme, a hajléktalan emberek közterületen történő felkutatása, élelmiszer, és ruha adományok osztása, kultúrált szállás lehetőség biztosítása, továbbá az alapvető emberi jogok, az emberi méltóság és a további szociális ellátási formák igénybevételének elősegítése egyéni esetkezeléssel, szociális ügyintézéssel, melyben lehetőség nyílik a társadalmi és a családi kapcsolatok ápolására is.

Krízisautó működtetése

A szolgáltatások célja, feladata:

 

Munkatársaink feladatukat Budapest és Pest Megye közterületein a Regionális Diszpécser Szolgálattal együttműködve napi 10 órában, a Diszpécser Szolgálat közvetlen irányítása alatt látja el a krízisidőszakban, amely november 1-től március 30-ig tart.

A program elsődleges célja egy meghatározott időszakban (hétköznaponként 8-18 h-ig) való jelenlét és rendelkezésre állás programautónkkal a bajba jutott, és a téli időjárás következtében egyszersmind életveszélybe sodródott, zömmel hajléktalan emberek részére. Szakmai szempontból ez elsősorban és kiemelt prioritással az élet védelmét jelenti, valamint a bajba jutott személyek eljuttatását a megfelelő egészségügyi, vagy szociális ellátó helyekhez, intézményekhez. Az Utcafront a krízisidőszakban heti 50 órában, speciálisan felszerelt krízisautóval, szakszemélyzettel, élelmiszer-ruha segéllyel tervezetten 112 ügyeleti nappal van jelen a programban.

vissza az oldal tetejére

Közfoglalkoztatási program

A szolgáltatások célja, feladata:

 

2014-től az Állam közfoglalkoztatási programjának köszönhetően kezdetben 30-50 fő részére tudtunk munkát adni. A foglalkoztatokkak száma jelenleg növekszik, 2015-re 60 főre növekedett, célunk ezzel kapcsolatban egy országos méretű program beindítása, melynek keretében országosan több száz fő juthat munkához.

Jelenleg a programot a X. kerületi Önkormányzattal és a Kőkert Kft-vel együttműködésben valósítjuk meg.

vissza az oldal tetejére

 

©  Készült az Utcafront megbízásából 2015. Design: Borbély Péter